REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.OGLOSZENIA.LUCKYHORSE.PL

 

 1. §1 Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis prowadzony jest przez Lucky Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Broniewskiego 64/4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do KRS pod nr 0000345010, NIP:547-211-50-26, Regon: 241428487.
 2. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie Serwisu.
 3. Regulamin Serwisu określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, a także zasady świadczenia tych Usług.
 4. Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych (działających w imieniu własnym lub w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) będących użytkownikami końcowymi sieci Internet, odwiedzających Serwis lub odwiedzających Serwis i dokonujących Rejestracji celem utworzenia Konta.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Serwisu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422) oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego.

 

 1. §2 Definicje
 1. Regulamin Serwisu- niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Rejestracja- założenie przez Użytkownika Konta w ramach Serwisu.
 3. Konto- zbiór informacji o Użytkowniku, a także o czynnościach dokonywanych przez Użytkownika w ramach usług, o których mowa w Regulaminie Sklepu oraz Regulaminie Serwisu umożliwiający ich realizację.
 4. Serwis- portal internetowy działający pod adresem luckyhorse.pl w ramach usługi internetowej www (obejmujący także wszelkie podstrony np.: www.ooszenia.luckyhorse.pl).
 5. Siła Wyższa- każde zdarzenie niezależne od Usługodawcy powodujące nienależyte funkcjonowanie Serwisu lub wpływające na jakąkolwiek zmianę w świadczonych Usługach. Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, wojny, zamieszki społeczne, a także każde działanie noszące znamiona ataku hakerskiego, cyber-przestępczości, które wpływają w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Serwisu lub dostępność świadczonych Usług.
 6. Usługa- usługi świadczone przez Usługodawcę, o których mowa w § 3 Regulaminu Serwisu.
 7. Usługodawca- Lucky Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Broniewskiego 64/4, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej do KRS pod nr 0000345010, NIP:547-211-50-26, Regon: 241428487.
 8. Użytkownik- osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działająca w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca (odwiedzająca lub odwiedzająca i dokonująca czynności, o których mowa w § 3 i 4 Regulaminu Serwisu) z Serwisu z wykorzystaniem sieci Internet.
 1. §3 Rodzaje i zakres Usług

 

 1. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Użytkownikom zawartość Serwisu oraz umożliwia udostępnianie przez Użytkowników informacji w Serwisie (po założeniu Konta) w formie:
 2. komentarzy,
 3. ogłoszeń bez opcji „wyróżnienia”- pod adresem www.ogłoszenia.luckyhorse.pl.
 4. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z odpłatnej Usługi „wyróżnienia” ogłoszenia, polegającej na wyświetlaniu ogłoszenia wyróżnionego przed ogłoszeniami bez opcji wyróżnienia, przez okres …….30. dni od dnia jego umieszczenia w Serwisie (dalej jako: Ogłoszenia Premium).
 5. Opłata za jednorazowe umieszczenie Ogłoszenia Premium wynosi 10,00 zł netto + VAT i jest uiszczania przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy lub poprzez serwis płatności internetowej PayPal.
 6. Usługodawca ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu.

 

 1. §4 Rejestracja Konta

 

 1. Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Serwisu, co skutkuje założeniem Konta.
 2. Utworzenie Konta następuje poprzez:
 3. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Serwisu (wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne- są to: imię i nazwisko lub firmę, adres (ewentualnie adres do wysyłki) oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz REGON),
 4. zaakceptowanie treści Regulaminu Sklepu, Regulaminu Serwisu oraz Polityki Prywatności.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto Użytkownika zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
 6. Użytkownik może usunąć swoje Konto w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: shop@luckyhorsemagazine.com
 7. Użytkownik może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z jego funkcjonalności, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
 8. Usługodawca może usunąć Konto danego Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu Sklepu lub Regulaminu Serwisu, a w szczególności gdy Użytkownik:
 9. podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 10. dopuścił się za pośrednictwem Konta naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu.

W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

 1. §5 Warunki świadczenia i odbioru Usług
 1. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania w ramach Serwisu danych prawdziwych tj. zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, z równoczesnym poszanowaniem dóbr osobistych innych osób. Usługodawca informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Usługi treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności:
 1. zawierających treści obsceniczne, wulgarne lub pornograficzne;
 2. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
 3. propagujących ideologie nazizmu, komunizmu oraz kwestionujące prawdę historyczną;
 4. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
 5. naruszających prawo do prywatności innych osób;
 6. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne;
 7. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
 8. mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu za pomocą którego świadczona jest Usługa.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie treści. W przypadku wystąpienia w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez treści umieszczone przez Użytkownika jest on zobowiązany pokryć w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z tymi roszczeniami wraz z rzeczywistymi kosztami obsługi prawnej.
 2. Usługodawca informuje, że w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników treści z Regulaminem Serwisu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do ich usunięcia.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje umieszczone przez niego w Serwisie są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników sieci Internet.
 4. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia do wykorzystywania swojego wizerunku i danych przekazywanych do Serwisu w ramach i tylko na potrzeby jego funkcjonowania.
 5. Prawidłowe korzystanie z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca wymaga:
 1. podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny),
 2. dostępu do przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari),

Niektóre Usługi mogą wymagać dodatkowo:

 1. posiadania oraz dostępu do poczty elektronicznej,
 2. oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.

 

 

 1. §6 Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy/ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników.
 2. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, jednakże nie odpowiada za jej czasową lub trwałą niedostępność zwłaszcza spowodowaną działaniem Siły Wyższej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń wynikłych z działania Siły Wyższej.
 6. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik.
 7. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność
 8. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania Usługi winny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego, na adres e-mailowy:…………marketing@luckyhorsemagazine.com, telefonicznie, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.

 

 1. §7 Postanowienia końcowe
 1. Użytkownik może żądać usunięcia Konta w każdym czasie. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta powinno zostać dokonane na adres e-mailowy: ………………………shop@luckyhorsemagazine.com
 2. Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Sklepu.
 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo o nich poinformowany i mógł się z nimi uprzednio zapoznać.
 4. W razie stwierdzenia niezgodności jakiegokolwiek zapisu Regulaminu Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Usługodawca zobowiązuje się stosować postanowienia wynikające z obowiązującego prawa, a ponadto odpowiednio zmodyfikować treść Regulaminu Serwisu, aby uniknąć dalszych naruszeń.
 5. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu Serwisu jest prawo polskie.